pedzel2.png

szukasz Profesjonalnych rozwiązań?

Wypełnij krótki formularz, a nasz doradca skontaktuje się  w możliwie krótkim czasie

 

 Formularz kontaktowy

Start > Start > Kontakt > Reklamacje

Reklamacje

Formularz zgłoszenia reklamacji do pobrania (.pdf)

Ankieta, załącznik do reklamacji (.pdf)


WARUNKI GWARANCJI
 
OGÓLNE

1. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.
3. Okres gwarancji dotyczy wyrobu w oryginalnym, nieuszkodzonym i szczelnie zamkniętym opakowaniu, przechowywanym w zalecanych warunkach i liczony jest od daty produkcji podanej na opakowaniu.
4. Okresy gwarancji dla poszczególnych wyrobów podane są na ich etykietach.

UŻYCIE WYROBU NIEZGODNIE Z ZALECENIAMI

1. Wszelkie modyfikacje składu wyrobu (z wyjątkiem rozcieńczenia dopuszczalnego przez instrukcję stosowania) powodują utratę praw gwarancyjnych.
2. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego, tzn. niezgodnego z instrukcją podaną w karcie technicznej lub na etykiecie, zastosowania lub przechowywania wyrobu.
3. Właściwą instrukcją stosowania jest aktualna karta techniczna wyrobu. Etykieta zawiera informacje wymagane przez obowiązujące prawo i może nie zawierać wszystkich dostępnych informacji uzupełniających, ze względu na ograniczone miejsce oraz pojawienie się informacji uzyskanych po wydrukowaniu tych etykiet.
4. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku stosowania wyrobów niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej (w tym użycia produktów przeterminowanych, przechowywanych w nieodpowiednich warunkach) oraz wynikającego z braku odpowiednich kwalifikacji wykonawcy.
5. Producent ponosi ograniczoną odpowiedzialność za trwałość wymalowań w przypadku prac wykonywanych poza jego kontrolą (bez nadzoru).
6. W przypadku zestawów wieloelementowych (np. grunt i produkt nawierzchniowy) pominięcie któregokolwiek elementu zestawu lub zamienienie go na produkt innego producenta skutkuje utratą praw gwarancyjnych na cały zestaw niezależnie od przyczyny usterki.
7. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie prac poprawkowych innym wyrobem lub pochodzącym z innej partii produkcyjnej niż użyty do prac zasadniczych. Szczególnie dotyczy to wyrobów kolorowych.
8. W przypadku prac wykonywanych przez osoby nie mogące udokumentować swoich kwalifikacji zawodowych, producent nie będzie zwracał żadnych kosztów związanych z tymi pracami w przypadku wystąpienia wad powłoki. Odpowiedzialność producenta ograniczy się wyłącznie do zwrotu kosztów zakupu wadliwego materiału.
9. Dopuszcza się barwienie wybranych wyrobów odpowiednimi pastami pigmentowymi innych producentów. Jednak ze względu na różnorodność dostępnych past w handlu, producent nie ponosi odpowiedzialności za jakość i trwałość takich wymalowań. W takich przypadkach zawsze należy wykonać próby na mniejszej ilości wyrobu. Producent nie będzie zwracał kosztów wyrobów zniszczonych z powodu zaniechania tego zalecenia. Producent ponosi odpowiedzialność wyłącznie za oryginalne kolorowe wyroby przez niego wytworzone.
 
REKLAMACJE

1. Producent ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wady powstałe w toku produkcji, natomiast nie za powstałe poza jego kontrolą w czasie transportu, przechowywania i stosowania.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno być złożone na piśmie i zawierać następujące informacje (Gotowy formularz można pobrać ze strony):
a. nazwa firmy lub imię i nazwisko prywatnej osoby zgłaszającej reklamację,
b. data zgłoszenia reklamacji,
c. dokładna nazwa reklamowanego wyrobu,
d. data produkcji wyrobu (z opakowania),
e. miejsce zakupu wyrobu (nazwa sklepu, hurtowni),
f. kwestionowana ilość wyrobu,
g. data zakupienia wyrobu,
h. opis wad wyrobu,
oraz powinny być dołączone kopia faktury oraz próbka wyrobu w ilości wystarczającej do przeprowadzenia koniecznych badań wraz z oryginalnym opakowaniem.
3. W szczególnych wypadkach po otrzymaniu zgłoszenia producent prześle ankietę, którą po wypełnieniu wszystkich punktów należy odesłać (Ankietę można też pobrać ze strony). W przypadku nie odesłania ankiety w ciągu 14 dni zgłoszenie reklamacyjne zostanie pozostawione bez rozpoznania.
4. W razie konieczności producent (gwarant) może zwrócić się o przedstawienie dodatkowych informacji, jeżeli jest to niezbędne do rozpoznania reklamacji.
5. Przesłanie próbki wyrobu, bez pisemnego zgłoszenia reklamacji producent nie ma obowiązku rozpatrzyć.
6. W przypadku nabycia wyrobu bezpośrednio od innego sprzedawcy niż PIGMENT Sp.J. reklamację należy zgłosić do tego sprzedawcy.
7. Odpowiedź na reklamację jakościową zostanie udzielona najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od dnia przekazania kompletnych dokumentów reklamacyjnych (zgłoszenie, ankieta, kopia faktury). Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie podjęta niezwłocznie po wykonaniu niezbędnych badań, mających na celu określenie przyczyny wystąpienia wady. W przypadku konieczności wykonania badań wymagających dłuższego czasu klient zostanie o tym poinformowany.
8. W przypadku bezpodstawnej reklamacji klient może zostać wezwany do poniesienia w pełnej wysokości kosztów związanych z wezwaniem rzeczoznawcy i transportem.
9. Zastrzeżenia dotyczące ilości oraz stanu towaru (niekompletna lub uszkodzona przesyłka) należy zgłaszać kierowcy w czasie odbioru. Zawartość opakowań zbiorczych (kartonów) należy sprawdzić w obecności kierowcy lub osoby wydającej towar. Reklamacje dotyczące ilości opakowań jednostkowych w opakowaniach zbiorczych zgłaszane po przyjęciu towaru, producent nie ma obowiązku uwzględnić.
10. W przypadku usunięciu wyrobu z powierzchni (np. przez zmycie lub zamalowanie innym produktem) przed dokonaniem oględzin przez przedstawiciela producenta, reklamacja może zostać odrzucona z powodu braku możliwości weryfikacji przedmiotu reklamacji.
11. Zgodnie z art. 563. § 1. Kodeksu Cywilnego: „Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.”
12. W przypadku stwierdzenia (lub podejrzenia) wady wyrobu należy natychmiast zaprzestać kontynuowania prac i zgłosić ten fakt dostawcy. Dalsze stosowanie wyrobu pomimo zauważonej wady i wykorzystanie większej ilości opakowań uznane będzie za zaniedbanie obowiązku wynikającego z art. 563. § 1. KC.
13. Należy zachować oryginalne opakowania (co najmniej jedno opakowanie z partii) na wypadek ewentualnej reklamacji. Takie opakowanie jest jedynym dowodem użycia wyrobu oraz umożliwia jednoznaczne ustalenie partii produkcyjnej.
14. Wyrób malarski nie jest produktem ostatecznym, ale wykonane z jego pomocą wymalowanie (powłoka). Na końcowy efekt (wygląd, trwałość) wpływa nie tylko jakość wyrobu (farby, lakieru, tynku), ale również sposób i warunki jego nałożenia. W przypadku wyrobów, dla których zostały określone szczegółowe warunki stosowania (np. wilgotność podłoża i/lub powietrza, temperatura podłoża, minimalna temperatura malowania), klient/wykonawca jest zobowiązany na życzenie przedstawiciela producenta do okazania w czasie oględzin reklamacyjnych przyrządów, przy pomocy których dokonano wymaganych pomiarów. Odmowa okazania lub brak przyrządów może skutkować odrzuceniem reklamacji z powodu domniemania, że nastąpiło zaniedbanie zaleceń zawartych w instrukcji użycia wyrobu.
15. Zgodnie z art. 561 § 3. KC: „Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej”.
16. Zgodnie z art. 565 KC: „Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych”.
17. Producent (gwarant) jest obowiązany wykonać swoje obowiązki związane z gwarancją nie później niż w terminie 30 dni, licząc od dnia dostarczenia wadliwego wyrobu przez reklamującego wraz z kompletnymi dokumentami reklamacyjnymi.
18. Całkowity koszt usunięcia wady (obejmujący koszt materiałów budowlanych oraz wykonania prac naprawczych), za który producent ponosi odpowiedzialność na mocy gwarancji, nie może przekraczać dwukrotnej wartości zakupionych produktów, potwierdzonej dowodami zakupu. Uprawnionemu z tytułu gwarancji nie przysługują wobec producenta żadne inne roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji.
19. Do rozstrzygania sporów właściwym jest Sąd Rejonowy w Szczecinie.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.